Algemene voorwaarden

De kleine letters van Netrex, in een goed leesbaar lettertype.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11
12
13
14
15
16
17
18

 

1. Definities
 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van NETREX wordt gesloten.
 2. Producten en diensten van NETREX: de door NETREX te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing, de promotie van een website en de bemiddeling van huur van websites, de huur en registratie van een domein, en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van NETREX.
 4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en toekomstige aanpassingen hiervan. 
 5. NETREX-systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee NETREX de klant aanwezigheid op het Internet verleent.
 6. Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.
 7. Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.
 8. Diensten: de diensten of opdrachten die door NETREX ten behoeve van klanten worden verricht.
 9. Domeinnaam: een op naam van de opdrachtgever gesteld internetadres.
 10. Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van NETREX.
 11. Handleiding: software en klantendocumentatie die NETREX gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem.
 12. NETREX: NETREX INTERNET SOLUTIONS
2. Toepasselijkheid
 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met NETREX.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor NETREX niet bindend en niet van toepassing.
3. Aanbieding en acceptatie
 1. Alle offertes en prijsopgaven door NETREX gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door NETREX schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door NETREX heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.
4. Aanvang van de overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door NETREX. 
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden en dienen door beide partijen te worden geakkordeerd.
5. Duur en beëindiging
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. NETREX kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens NETREX niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. NETREX heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 heeft NETREX het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden, met de gedragscode;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
6. Levering en leveringstijd
 1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van NETREX zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van tien werkdagen.
7. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan NETREX niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
 2. NETREX heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NETREX haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van NETREX opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NETREX niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.
8. Prijzen
 1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. NETREX heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Indien opdrachtgever niet schriftelijk aangeeft de overeenkomst te willen beeindigen wegens de tariefwijziging voor eerder genoemde termijn, wordt deze geacht te hebben ingestemd met de eerder genoemde tariefwijziging.
9. Verplichtingen van de opdrachtgever
 1. De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De opdrachtgever stelt NETREX zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 2. De opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de opdrachtgever verboden processen of programma's - al dan niet via het NETREX-systeem - op te starten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NETREX, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door NETREX toegestane verbinding met het NETREX-systeem bestaat. 
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het NETREX-systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: 
  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • de inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van Netrex Internet Solutions. Mp3 sites en/of andere sites met illegale software zijn NOOIT toegestaan;
  • sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij NETREX hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de opdrachtgever wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De opdrachtgever blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord. 
 5. De opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken. 
 6. De opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is NETREX bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de NETREX diensten informatie te verwijderen. 
 7. De opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan NETREX zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van NETREX welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor NETREX en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij NETREX hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
10. Betalingsvoorwaarden
 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van NETREX.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt NETREX het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.
 4. NETREX stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan NETREX kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de NETREX een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 7. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
 8. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 9. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan NETREX is voldaan.
 10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt NETREX een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient NETREX het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te restorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden gerestorneerd.
11. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de NETREX site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
 2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart NETREX ter zake van enige aanspraak.
12. Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door NETREX vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van NETREX.
13. Aansprakelijkheid
 1. NETREX is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar NETREX weinig of geen invloed op kan uitoefenen. NETREX kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met NETREX of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met NETREX.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is NETREX slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van NETREX voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart NETREX voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van NETREX.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. NETREX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. NETREX is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. NETREX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die NETREX mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan NETREX. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die NETREX als gevolg daarvan lijdt.
14. Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
15. Buitengebruikstelling
 1. NETREX heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens NETREX niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. NETREX zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van NETREX kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door NETREX gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.
16. Reclame
 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens NETREX vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van NETREX.
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
17. Wijziging van de voorwaarden
 1. NETREX behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse Rechter.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NETREX en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Download in PDF formaat


Gedeponeerd bij de KvK Utrecht nr. 52415791. Deze algemene voorwaarden zijn geldig per 1 april 2011.